Tenderi

ODLUKA o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu

 

04.03.2020 15:28
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se tačka 5 dio III
Broj:01/2-04-266-4/20
Breza, 04.03.2020.godine

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2019. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 04.03.2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu

Član 1.
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se tačka 5 dio III, za nabavku radova i glasi:
0 0