Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izgradnja saobraćajnice - veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R 444“

 

28.06.2019 14:02
Slika
 
Broj: 01/2-05-1167-3/19
Breza, 28.06.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-7/19 od 22.03.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444,“ Općinski načelnik , donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R 444“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-7/19 od 26.06.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TUZLIĆ“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 158-VI/19 od 13.06.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 55.994,00 KM bez PDV-a, odnosno 65.512,98 KM sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0