Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“

 

17.09.2019 15:39
Slika
 
Broj: 01/2-05-2181-2/19
Breza, 16.09.2019. godine
    
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“ (broj: 02/1-2-14-2182-3/19 od 11.09.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“  dodjeljuje se ponuđaču “TERMO BETON“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 2.900,00 KM, bez PDV-a, odnosno 3.393,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0