Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Školovanje i certificiranje internih auditora za implementaciju ISO standarda“

 

25.12.2017 12:41
Slika
 
 
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Školovanje i certificiranje internih auditora za implementaciju ISO standarda“, za potrebe Općine Breza, “ (broj: 02/1-2-14-3568-3/17 od 22.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj:528-12/17 od 21.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Školovanje i certificiranje internih auditora za implementaciju ISO standarda“, dodjeljuje se ponuđaču „NOORA“ d.o.o.Visoko, za ponuđenu cijenu od 2.340,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.737,80 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0