Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: :„Asfaltiranje dijela puta u naselju Mahala, dionica most na rijeci Stavnji – ulica dr. Mehmeda Spahe“

 

21.11.2019 14:48
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 246-XI/19 od 15.11.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Asfaltiranje dijela puta u naselju Mahala, dionica most na rijeci Stavnji – ulica dr. Mehmeda Spahe,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL - GAS“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-2745-2/19
Breza, 21.11.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Asfaltiranje dijela puta u naselju Mahala, dionica most na rijeci Stavnji – ulica dr. Mehmeda Spahe,“ (broj: 02/1-2-14-2746-3/19 od 18.11.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 246-XI/19 od 15.11.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Asfaltiranje dijela puta u naselju Mahala, dionica most na rijeci Stavnji – ulica dr. Mehmeda Spahe,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL - GAS“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od 5.952,70 KM, bez PDV-a, odnosno 6.964,66 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0