Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „IMS KONSULTACIJE“

 

17.12.2018 15:33
Slika
Prihvata se Ponuda broj:521-12/18 od 11.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „IMS KONSULTACIJE“, dodjeljuje se ponuđaču:„NOORA“ d.o.o.Visoko
Broj: 01/2-14-3287-2/18
Breza, 17.12.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „IMS KONSULTACIJE“, za potrebe Općine Breza, “ (broj: 02/1-2-14-3292-3/18 od 12.12.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O
D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:521-12/18 od 11.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „IMS KONSULTACIJE“,  dodjeljuje se ponuđaču:„NOORA“ d.o.o.Visoko, za ponuđenu cijenu od  4.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.616,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0