Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Trtorići“

 

21.06.2019 15:57
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 10/19 od 20.06.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Trtorići“ dodjeljuje se ponuđaču O.R. „TAF-1“ Breza
Broj: 01/2-05-1474-2/19
Breza, 21.06.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Službeni glasnik Općine Breza“, br. 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Trtorići“ (broj: 02/1-2-14-1483-3/19 od 21.06.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 10/19 od 20.06.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Trtorići“ dodjeljuje se ponuđaču    O.R. „TAF-1“ Breza, za ponuđenu cijenu od  5.245,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.136,65 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0