Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Izrada desnog kraka drenažnog rova - kliziše Opreč“

 

03.08.2019 09:06
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada desnog kraka drenažnog rova - kliziše Opreč,“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-05-1743-2/19
Breza, 02.08.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Izrada desnog kraka drenažnog rova - kliziše Opreč,“ (broj: 02/1-2-14-1742-3/19 od 01.08.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada desnog kraka drenažnog rova - kliziše Opreč,“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od od 5.994,00KM, bez PDV-a, odnosno 7.018,98 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0