Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Izrada Glavnog projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza“, četiri stambene jedinice“

 

15.10.2019 12:23
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada Glavnog projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza“ 4 (četiri) stambene jedinice“ dodjeljuje se ponuđaču “AQUA PROJEKT“ d.o.o. Bihać
Broj: 01/2-05-1569-2/19
Breza, 15.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Službeni glasnik Općine Breza“, br. 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Izrada Glavnog projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza“ 4 (četiri) stambene jedinice“ (broj: 02/1-2-14-2352-3/19 od 11.10.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada Glavnog projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza“ 4 (četiri) stambene jedinice“ dodjeljuje se ponuđaču “AQUA PROJEKT“ d.o.o. Bihać, za ponuđenu cijenu od 5.900,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.903,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0