Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Vrankamen 2“

 

17.10.2018 13:59
Slika
Prihvata se Ponuda broj:178-01-IB/18 od 12.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „ Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Vrankamen 2,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići,
Broj: 01/2-05-2801-2/18
Breza,  16.10.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „ Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Vrankamen 2“, (broj: 02/1-2-14-2803-3/18 od 15.10.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
.
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:178-01-IB/18 od 12.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „ Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Vrankamen 2,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“  d.o.o.Zavidovići, za ponuđenu cijenu od  3.115,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.644,55 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0