Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM - „Izrada Glavnog projekta za vodovod Slivno, općina Breza“

 

18.10.2017 08:37
Slika
Prihvata se Ponuda broj:156-01-IB/17 od 22.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Izrada Glavnog projekta za vodovod Slivno, općina Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići
Broj: 01/2-05-2634-2/17
Breza, 17.10.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga:„Izrada Glavnog projekta za vodovod Slivno, općina Breza,“ (broj: 02/1-2-14-2638-2/17 od 26.09.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:156-01-IB/17 od 22.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Izrada Glavnog projekta za vodovod Slivno, općina Breza,“  dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići, za ponuđenu cijenu  6.985,16 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0