Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Kancelarijski namještaj“

 

22.12.2017 11:21
Slika
Prihvata se Ponuda broj:000104 od 21.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Kancelarijski namještaj“, dodjeljuje se ponuđaču „REKORD“ d.o.o.Kiseljak
Broj: 01/2-14-3565-3/17
Breza, 21.12.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Kancelarijski namještaj“, (broj: 02/1-2-14-3567-2/17 od 21.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
         Prihvata se Ponuda broj:000104 od 21.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Kancelarijski namještaj“,  dodjeljuje se ponuđaču „REKORD“  d.o.o.Kiseljak, za ponuđenu cijenu od  2.572,83 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0