Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka drvorednih sadnica lipe za Općinu Breza“

 

09.04.2019 13:41
Slika
Prihvata se Ponuda broj:007/19 od 25.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka drvorednih sadnica lipe za Općinu Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „PRUNUS“ d.o.o.Kakanj
Broj: 01/2-05-725-2/19
Breza, 09.04.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka drvorednih sadnica lipe za Općinu Breza,“ (broj: 02/1-2-14-723-2/19 od 08.04.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:007/19 od 25.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka drvorednih sadnica lipe za Općinu Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „PRUNUS“ d.o.o.Kakanj, za ponuđenu cijenu  od 2.640,00 KM,bez PDV-a. odnosno 3.088,80 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0