Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: : „Nabavka hardvera (servera) za potrebe općine Breza ( za FiNova, DataNova i DocuNova)“

 

31.10.2019 13:21
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 15-10-AS-P/2019 od 29.10.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka hardvera (servera) za potrebe općine Breza ( za FiNova, DataNova i DocuNova),“ dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla.
Broj: 01/2-05-2490-2/19
Breza, 31.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka hardvera (servera) za potrebe općine Breza ( za FiNova, DataNova i DocuNova),“ (broj: 02/1-2-14-2498-3/19 od 30.10.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 15-10-AS-P/2019 od 29.10.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka hardvera (servera) za potrebe općine Breza ( za FiNova, DataNova i DocuNova),“ dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla, za ponuđenu cijenu od 5.976,00 KM s popustom, bez PDV-a, odnosno 6.991,92 KM, sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0