Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM:„Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnim cestama Breza-Prhinje i Breza-G.Breza“

 

13.10.2020 14:06
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 09-10/20 od 09.10.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnim cestama Breza-Prhinje i Breza-G.Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Buljan CESTE“ d.o.o.Kreševo
Broj: 01/2-04-2178-2/20
Breza, 13.10.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnim cestama Breza-Prhinje i Breza-G.Breza,“ (broj: 02/1-2-11-2182-3/20 od 12.10.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 09-10/20 od 09.10.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnim cestama Breza-Prhinje i Breza-G.Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Buljan CESTE“ d.o.o.Kreševo, za ponuđenu cijenu od 5.808,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.795,36 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0