Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka“

 

01.11.2018 12:58
Slika
 
Broj: 01/2-05-2979-2/18
Breza,  31.10.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka,“ (broj: 02/1-2-14-2990-3/18 od 31.10.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,   d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

            Prihvata se Ponuda broj: 30-10/18 od 30.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka“,   dodjeljuje se ponuđaču „Buljan CESTE“  d.o.o.Kreševo, za ponuđenu cijenu od  5.940,00 KM bez PDV-a, odnosno  6.949,80 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0