Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka i transport betonskih cijevi unutrašnjeg promjera ɸ1200 mm za potrebe MZ Banjevac“

 

28.12.2017 13:57
Slika
Prihvata se Ponuda broj:032/17 od 25.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i transport betonskih cijevi unutrašnjeg promjera ɸ 1200 mm za potrebe MZ Banjevac,“ dodjeljuje se ponuđaču SZR „VELEGRADNJA“ Breza
Broj: 01/2-05-3584-2/17
Breza, 28.12.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku nabavke roba:“Nabavka i transport betonskih cijevi unutrašnjeg promjera ɸ1200 mm za potrebe MZ Banjevac,“ (broj: 02/1-2-14-3583-3/17 od 27.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
          Prihvata se Ponuda broj:032/17 od 25.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i transport betonskih cijevi unutrašnjeg promjera f 1200 mm za potrebe MZ Banjevac,“ dodjeljuje se ponuđaču SZR „VELEGRADNJA“ Breza, za ponuđenu cijenu od 5.520,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.458,40 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0