Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka i transport PP korugovane drenažne cijevi“

 

27.12.2017 07:53
Slika
Prihvata se Ponuda broj:036/2017 od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i transport PP korugovane drenažne cijevi,“ dodjeljuje se ponuđaču „BAUSYSTEM GROUP“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-3638-2/17
Breza, 27.12.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka i transport PP korugovane drenažne cijevi,“(broj: 02/1-2-14-2630-3/17 od 27.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
      Prihvata se Ponuda broj:036/2017 od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i transport PP korugovane drenažne cijevi,“ dodjeljuje se ponuđaču „BAUSYSTEM GROUP“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  2.336,54 KM sa popustom bez PDV-a, odnosno 2.733,76 KM sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0