Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka i ugradnja osvijetljenog INFO PANOA u centru grada Breza“

 

27.02.2019 15:23
Slika
Prihvata se Ponuda broj:007/19 od 25.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nabavka i ugradnja osvijetljenog INFO PANOA u centru grada Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-336-2/19
Breza, 27.02.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Nabavka i ugradnja osvijetljenog  INFO PANOA u centru grada Breza,“(broj: 02/1-2-14-310-2/19 od 27.02.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:007/19 od 25.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nabavka i ugradnja osvijetljenog  INFO PANOA u centru grada Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od  4.900,00 KM, bez PDV-a, odnosno 5.733,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0