Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka i ugradnja staklenih-plastičnih barijere na pultovima šalter sale i matičara“

 

20.11.2020 13:51
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 36/20 od 17.11.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba
Broj: 01/2-04-2479-2/20
Breza, 20.11.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka i ugradnja staklenih-plastičnih barijere na pultovima šalter sale i matičara,“ (broj: 02/1-2-11-2480-2/20 od 18.11.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 36/20 od 17.11.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i ugradnja staklenih-plastičnih barijere na pultovima šalter sale i matičara,“ dodjeljuje se ponuđaču: „Werbelicht Adria“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 1.950,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.281,50 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0