Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije“

 

16.05.2019 15:00
Slika
Prihvata se Ponuda broj:44/19 od 13.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-1088-2/19
Breza, 16.05.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije,“(broj: 02/1-2-14-1111-3/19 od 16.05.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:44/19 od 13.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od  5.997,50 KM, bez PDV-a, odnosno 7.017,07 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0