Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka klupa za školska dvorišta“

 

24.10.2018 07:22
Slika
Prihvata se Ponuda broj:18.10.18/18 od 18.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka klupa za školska dvorišta,“ dodjeljuje se ponuđaču „GLOVIS“ d.o.o. Zenica
Broj: 01/2-05-2867-2/18
Breza, 22.10.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka klupa za školska dvorišta,“ (broj: 02/1-2-14-2840-3/18 od 22.10.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,            d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:18.10.18/18 od 18.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka klupa za školska dvorišta,“ dodjeljuje se ponuđaču  „GLOVIS“ d.o.o.Zenica, za ponuđenu cijenu od  5.130,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.002,10 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0