Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: :„Nabavka knjiga“

 

19.07.2019 15:07
Slika
Prihvata se Ponuda broj:52/19 od 16.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe:„Nabavka knjiga,“ dodjeljuje se ponuđaču „SUTON“ d.o.o. za grafičke usluge, trgovine i izdavaštvo Široki Brijeg
Broj: 01/2-05-1738-2/19
Breza, 19.07.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka knjiga,“ (broj: 02/1-2-14-1739-3/19 od 17.07.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:52/19 od 16.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe:„Nabavka knjiga,“ dodjeljuje se ponuđaču „SUTON“ d.o.o. za grafičke usluge, trgovine i izdavaštvo Široki Brijeg, za ponuđenu cijenu od 1.080,00 KM, bez PDV-a, odnosno 1.263,60 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0