Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka laptopa“

 

11.06.2019 10:41
Slika
Prihvata se Ponuda/Predračun broj:14/19 od 27.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka laptopa,“ dodjeljuje se ponuđaču O.D.„SNC“ Breza
Broj: 01/2-14-1344/19
Breza,  11.06.2019. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka laptopa ,(broj: 02/1-2-14-1347-3/19 od 07.06.2019.godine), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda/Predračun broj:14/19 od 27.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka laptopa,“  dodjeljuje se ponuđaču O.D.„SNC“ Breza, za ponuđenu cijenu od  1.590,00 KM,bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču. Ponuđač nije u sistemu PDV-a.
0 0