Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza“

 

29.12.2017 13:53
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 27.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-3617-2/17
Breza, 29.12.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“(broj: 02/1-2-14-3618-2/17 od 28.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:1 od 27.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od  874,80 KM,  bez PDV-a, odnosno 1.023,52 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0