Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka novogodišnjih poklona“

 

26.12.2018 14:07
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2512 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-3459-2/18
Breza, 26.12.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ (broj: 02/1-2-14-3473-2/18 od 26.12.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:2512 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.100,50 KM,  bez PDV-a, odnosno 2.457,59 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0