Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka novogodišnjih poklona,“

 

27.12.2017 08:01
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1/12/17 od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-3639-2/17
Breza, 27.12.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ (broj: 02/1-2-14-3632-2/17 od 27.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:1/12/17 od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 3.116,00 KM,  bez PDV-a, odnosno 3.645,72 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0