Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka PC desktop računara za pristup RPN"

 

04.06.2018 15:34
Slika
Prihvata se Ponuda broj:02861/18-9 od 29.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka PC desktop računara za pristup RPN“, dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-1494-2/18
Breza,  04.06.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka PC desktop računara za pristup RPN“ ,(broj: 02/1-2-14-1365-3/18 od 30.05.2018.godine), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:02861/18-9 od 29.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka PC desktop računara za pristup RPN“,  dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“  d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  703,47 KM,bez PDV-a, odnosno 823,06 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0