Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: :„Nabavka printera“

 

26.12.2018 14:11
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 07324/18-9 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„ Nabavka printera,“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-3445-2/18
Breza,  26.12.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba:„ Nabavka printera,“ (broj: 02/1-2-14-3416-3/18 od 26.12.2018.godine), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 07324/18-9 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„ Nabavka printera,“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“  d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  454,18 KM bez PDV-a, odnosno 531,39 KM sa PDV-om,kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0