Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nabavka printera"

 

30.09.2019 14:06
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 02979/19-2 od 20.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„ Nabavka printera,“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-2279-2/19
Breza, 30.09.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba:„ Nabavka printera,“ (broj: 02/1-2-14-2283-3/19 od 25.09.2019.godine), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 02979/19-2 od 20.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„ Nabavka printera,“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 1.035,90 KM bez PDV-a, odnosno 1.212,00 KM sa PDV-om,kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0