Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015“

 

10.04.2019 15:22
Slika
Prihvata se Ponuda broj:3330/2VNS/A0 od 07.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ dodjeljuje se ponuđaču : „TUVADRIA“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-14-689-3/19
Breza,  10.04.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ za potrebe Općine Breza, “ (broj: 02/1-2-14-720-3/19 od 10.04.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:3330/2VNS/A0 od 07.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“  dodjeljuje se ponuđaču : „TUVADRIA“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  2.131,85 KM bez PDV-a, odnosno 2.494,85 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču
0 0