Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015“

 

06.05.2020 12:37
Slika
Prihvata se Ponuda broj:3330/2VNS/C0 od 04.05.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ dodjeljuje se ponuđaču : „TUVADRIA“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-11-784-2/20
Breza, 06.05.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ za potrebe Općine Breza, “ (broj: 02/1-2-11-801-3/20 od 05.05.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:3330/2VNS/C0 od 04.05.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ dodjeljuje se ponuđaču : „TUVADRIA“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.131,85 KM bez PDV-a, odnosno 2.494,26 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0