Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Obavezna preventivna jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“

 

25.10.2018 15:22
Slika
Prihvata se Ponuda broj:102-10/18 od 24.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SANACIJA 3D“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-2880-2/18
Breza, 25.10.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Obavezna preventivna jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza,“ (broj: 02/1-2-14-2884-3/18 od 25.10.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:102-10/18 od 24.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SANACIJA 3D“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  1.280,00 KM, bez PDV-a, odnosno 1.497,60 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0