Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM::„Obavezne preventivna proljetna i jesenja sistematske deratizacije na području općine Breza“

 

31.05.2019 13:31
Slika
Prihvata se Ponuda broj:142-05/19 od 28.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Obavezne preventivna proljetna i jesenja sistematske deratizacije na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SANACIJA 3D“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-1213-2/19
Breza, 31.05.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga:„Obavezne preventivna proljetna i jesenja  sistematske deratizacije na području općine Breza,“(broj: 02/1-2-14-1215-3/19 od 29.05.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:142-05/19 od 28.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Obavezne preventivna proljetna i jesenja  sistematske deratizacije na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SANACIJA 3D“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  2.560,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.995,20 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Predmetna nabavka je rezervisana za ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj uposlenih, više od 50% lica sa invaliditetom, u smislu člana 9.Zakona o javnim nabavkama, tzv.rezervisan ugovor.
0 0