Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“

 

24.06.2020 15:34
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 2811-0711-35/20 od 22.06.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ dodjeljuje se ponuđaču „EKO-TIM“ d.o.o. Vogošća
Broj: 01/2-04-1176-2/20
Breza, 24.06.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ (broj: 02/1-2-11-1184-3/20 od 24.06.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 2811-0711-35/20 od 22.06.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ dodjeljuje se ponuđaču „EKO-TIM“ d.o.o. Vogošća, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om.
0 0