Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“

 

10.04.2018 15:46
Slika
Prihvata se Ponuda broj:10-03-AS-P/2017 od 28.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla
Broj: 01/2-05-848-2/18
Breza, 10.04.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 04/15 i 04/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Održavanje NOVA  programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, (broj: 02/1-2-14-849-2/18 od 03.04.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:10-03-AS-P/2017 od 28.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA  programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla, za ponuđenu cijenu od  5.400,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.318,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0