Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM:„Održavanje video nadzora“

 

09.04.2019 13:49
Slika
Prihvata se ponuda broj 29/2014-15 od 05.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje video nadzora,“ dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla
Broj: 01/2-05-655-2/19
Breza, 09.04.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 04/15) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga:„Održavanje video nadzora,“ (broj: 02/1-2-14-721-2/19 od 08.04.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 29/2014-15 od 05.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje video nadzora,“ dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla, za ponuđenu cijenu od  1.200 KM, bez PDV-a, odnosno 1.404,00 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0