Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Radovi na iskopu i polaganju kanalizacionih cijevi u MZ Vijesolići“

 

13.12.2017 15:47
Slika
Prihvata se Ponuda broj:189-XII/17 od 12.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Radovi na iskopu i polaganju kanalizacionih cijevi u MZ Vijesolići“, dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-3433-2/17
Breza, 13.12.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Radovi na iskopu i polaganju kanalizacionih cijevi u MZ Vijesolići“,(broj: 02/1-2-14-3436-3/17 od 13.12.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
      Prihvata se Ponuda broj:189-XII/17 od 12.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Radovi na iskopu i polaganju kanalizacionih cijevi u MZ Vijesolići“, dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od 3.571,78 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0