Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: :„Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno“

 

24.09.2020 15:25
Slika
Prihvata se Ponuda broj:569-09/20 od 23.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno,“dodjeljuje se ponuđaču JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. Vareš
Broj: 01/2-04-1791-2/20
Breza, 24.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza(„Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova:„Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno,“ (broj: 02/1-2-11-1794-4/20 od 23.09.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:569-09/20 od 23.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno,“dodjeljuje se ponuđaču JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. Vareš, za ponuđenu cijenu od 2.380,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.784,60 KM s popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0