Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada“

 

27.05.2019 14:55
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 105-V/19 od 24.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL - GAS“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-1226-2/19
Breza, 24.05.2019. godine
           
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada,“  (broj: 02/1-2-14-1233-3/19 od 24.05.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,   d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 105-V/19 od 24.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL - GAS“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od 5.986,30 KM, bez PDV-a,  odnosno 7.003,97KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0