Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica“

 

19.10.2018 14:56
Slika
Prihvata se Ponuda broj:01-10/2018 od 15.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica,“ dodjeljuje se ponuđaču JP VETERINARSKA STANICA Breza
Broj: 01/2-05-2802-2/18
Breza, 19.10.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica,“ (broj: 02/1-2-14-2804-3/18 od 18.10.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:01-10/2018 od 15.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica,“ dodjeljuje se ponuđaču JP VETERINARSKA  STANICA Breza, za ponuđenu cijenu od 5.812,10KM, bez PDV-a, odnosno 6.800,16 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0