Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: „Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa“

 

04.10.2019 14:35
Slika
Prihvata se Ponuda broj:79/09/19 od 30.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa,“ dodjeljuje se ponuđaču „LRC Inženjering“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-2348-2/19
Breza, 04.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga:„Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa,“ (broj: 02/1-2-14-2350-3/19 od 01.10.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:79/09/19 od 30.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa,“ dodjeljuje se ponuđaču „LRC Inženjering“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 1.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.755,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0