Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Detaljni energetski pregled JU O.Š. „Safvet Beg Bašagić“, područna škola Župča

 

26.04.2018 15:08
Slika
Prihvata se Ponuda broj:118/18 od 23.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Detaljni energetski pregled JU O.Š. „Safvet Beg Bašagić,“ područne škole u Župči, dodjeljuje se ponuđaču „CETEOR“ d.o.o. Sarajevo
Broj: 01/2-05-1176-2/18
Breza, 26.04.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 04/15 i 04/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Detaljni energetski pregled JU O.Š. „Safvet Beg Bašagić,“ područne škole u Župči,  (broj: 02/1-2-14-1179-3/18 od 24.04.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:118/18 od 23.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Detaljni energetski pregled JU O.Š. „Safvet Beg Bašagić,“ područne škole u Župči,  dodjeljuje se ponuđaču „CETEOR“  d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  2.400,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.808,00 sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0