Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izgradnja dječijeg igrališta na lokalitetu vrtića „Umihana Čuvidina“ Breza

 

28.09.2018 12:46
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 31/18 od 26.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izgradnja dječijeg igrališta na lokalitetu vrtića „Umihana Čuvidina“ Breza, dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-05-2652-2/18
Breza, 28.09.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Izgradnja dječijeg igrališta na lokalitetu vrtića „Umihana Čuvidina“ Breza, (broj: 02/1-2-14-2652-3/18 od 27.09.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 31/18 od 26.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izgradnja dječijeg igrališta na lokalitetu vrtića „Umihana Čuvidina“ Breza, dodjeljuje se ponuđaču  „EKMASAN“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 5.120,00 KM, bez PDV-a, odnosno  5.990,40 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0