Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izgradnja kružnog toka "zgrada Udarnika" Breza

 

11.03.2019 15:41
Slika
 
Broj: 01/2-05-433-2/19
Breza, 11.03.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izgradnja kružnog toka „zgrada Udarnika,” Breza, (broj: 02/1-2-14-413-3/19 od 11.03.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
           
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izgradnja kružnog toka „zgrada Udarnika,” Breza, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“  d.o.o. Ilijaš za ponuđenu cijenu od 1.800,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.106,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0