Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izgradnja sistema javne rasvjete na parking prostoru “Zanatski centar II”

 

23.07.2019 15:28
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 20/2019 od 19.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izgradnja sistema javne rasvjete na parking prostoru “Zanatski centar II,” dodjeljuje se ponuđaču O.R. „TAF-1“ Breza
Broj: 01/2-05-1749-2/19
Breza, 23.07.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Izgradnja sistema javne rasvjete na parking prostoru “Zanatski centar II,” (broj: 02/1-2-14-1748-3/19 od 19.07.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 20/2019 od 19.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izgradnja sistema javne rasvjete na parking prostoru “Zanatski centar II,” dodjeljuje se ponuđaču O.R. „TAF-1“ Breza, za ponuđenu cijenu od 5.768,75 KM bez PDV-a, odnosno 6.749,44 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0