Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : Izrada dijela termoizolacione fasade na objektu dječijeg obdaništa "Umihana Čuvidina"

 

23.04.2019 15:50
Slika
 
Broj:36-4/19
Breza,  23.04.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14) na Preporuku Direktora JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Izrada dijela termoizolacione fasade na objektu dječijeg obdaništa „Umihana Čuvidina,“ (broj: 36-3/19 od 22.04.2019.godine) te u skladu sa ovlaštenjima iz Pravila Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina,“ Breza broj 20/2011 od 29.03.2011.godine, Direktor Ustanove, donosi
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 034-S/19 od 19.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izrada dijela termoizolacione fasade na objektu dječijeg obdaništa „Umihana Čuvidina,“   dodjeljuje se ponuđaču „INGGRA“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 3.525,93 KM, bez PDV-a, odnosno 4.125,34 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0