Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Glavnih projekata javne rasvjete za naselje Trtorići i naselje Koritnik

 

28.05.2019 15:42
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 523/19 od 21.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnih projekata javne rasvjete za naselje Trtorići i naselje Koritnik, dodjeljuje se ponuđaču „FIRING“ d.o.o.Visoko
Broj: 01/2-05-1196-2/19
Breza,  28.05.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Glavnih projekata javne rasvjete za naselje Trtorići i naselje Koritnik, (broj: 02/1-2-14-1195-3/19 od 27.05.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,      d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 523/19 od 21.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnih projekata javne rasvjete za naselje Trtorići i naselje Koritnik, dodjeljuje se ponuđaču „FIRING“ d.o.o.Visoko, za ponuđenu cijenu  od 1.500,00 KM bez PDV-a,  odnosno   1.755,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0