Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM:Izrada Glavnih projekata: “Rekonstrukcija lokalne ceste Breza – Kamenice“ i „Lokalne ceste u naselju Podgora”

 

03.08.2019 09:11
Slika
Prihvata se ponuda broj 04-07/19 od 23.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnih projekata: “Rekonstrukcija lokalne ceste Breza – Kamenice“ i „Lokalne ceste u naselju Podgora,” dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o. Ilijaš
Broj: 01/2-05-1818-2/19
Breza, 02.08.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Glavnih projekata: “Rekonstrukcija lokalne ceste Breza – Kamenice“ i „Lokalne ceste u naselju Podgora,” (broj: 02/1-2-14-1825-3/19 od 25.07.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 04-07/19 od 23.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnih projekata: “Rekonstrukcija lokalne ceste Breza – Kamenice“ i „Lokalne ceste u naselju Podgora,” dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o. Ilijaš za ponuđenu cijenu od 5.800,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0