Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Glavnog projekta „Gradska tržnica Breza“

 

25.10.2018 15:25
Slika
Prihvata se Ponuda broj:02-10/2018 od 22.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Gradska tržnica Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Bosna inžinjering“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-2882-2/18
Breza,  25.10.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Gradska tržnica Breza,“ (broj: 02/1-2-14-2886-3/18 od 25.10.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
.
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:02-10/2018 od 22.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Gradska tržnica Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Bosna inžinjering“  d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0